Bekijk beoordelingen Woodshape
 

Topkwaliteit tafels

Massief hout en duurzame afwerking en spuitwerk

Uiterst lange levensduur

 

Maatwerk mogelijk

Door productie uit eigen fabriek zijn wij uiterst flexibel.

Direct of via offerte leverbaar

Winkelwagen

item - € 0,00

U hebt niets in uw winkelwagen.

Subtotaal: € 0,00

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden bevatten 11 punten:

 1. Algemeen
 2. Aanbieding
 3. Overeenkomst
 4. Levering
 5. Eigendomsvoorbehoud
 6. Betaling
 7. Reclames
 8. Verzekering
 9. Garantie
 10. Aansprakelijkheid
 11. Geschillen

1. Algemeen

Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden maken deel uit van alle offertes en overeenkomsten inzake het verrichten van leveringen en/of diensten door de leverancier, voor zover niet door beide partijen hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Een verwijzing door de afnemer naar eigen inkoop- of andere voorwaarden wordt door de leverancier niet aanvaard.

2. Aanbieding

Elke van de leverancier uitgane aanbieding is vrijblijvend.

3. Overeenkomst

3.1

Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het contract door de leverancier, onderscheidenlijk op de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door de leverancier.

3.2.

De leverancier is gerechtigd vOOr c.q. bij de totstandkoming van de overeenkomst nadere zekerheid van de afnemer te verlangen in verband met de nakoming van diens betalingsverplichtingen uit de met leverancier te sluiten overeenkomst.

3.3.

Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van de leverancier binden de leverancier niet dan nadat en voor zover zij door hem schriftelijk zijn bevestigd.

3.4.

In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door de leverancier aan de afnemer gezonden opdrachtbevestiging.

3.5.

Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaan — ook al geschiedt dit in gevolge voorzienbare omstandigheden — is de leverancier gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

4. Levering

4.1.

De levertijd gaat in op het moment van totstandkoming van de overeenkomst.

4.2.

De producten gelden ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer ze, indien keurig in het bedrijf van de leverancier is overeengekomen, voor keuring en in de overige gevallen wanneer ze voor verzending gereed zijn, een en nadat de afnemer daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.

4.3.

Indien de leverancier op zich heeft genomen de producten franco het door de afnemer opgegeven adres te vervoeren, geschiedt transport steeds voor risico van de afnemer, ook indien tegenover de vervoerder een andersluidende verklaring is afgegeven.

Het transportrisico is derhalve behoudens grove schuld aan de zijde van de leverancier voor de afnemer. Voor bestellingen beneden de €100,- wordt hiernaast nog een bedrag ad €12,50 voor orderbehandelingskosten van de afnemer in rekening gebracht.

4.4.

Behoudens grove schuld aan de zijde van de leverancier geeft overschrijding van de levertijd de afnemer geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. De afnemer is verplicht de producten in ontvangst te nemen en is niet bevoegd levering in gedeelten te weigeren.

De leverancier is niet aansprakelijk voor door de afnemer geleden schade als gevolg van overschrijding van opgegeven leveringstermijnen, tenzij deze overschrijding is te wijten aan grove schuld van de leverancier.

4.5

In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is de leverancier gerechtigd om zonder rechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

Gedurende de opschorting is de leverancier bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

4.6.

Producten, ook die waar omtrent is overeengekomen dat de afname en levering in gedeelten zal geschieden, moeten tenzij anders is bepaald, binnen 12 maanden na de datum van totstandkoming van de overeenkomst, geheel zijn afgenomen.

Na het verstrijken van deze termijn van 12 maanden en na ingebrekestelling, is de leverancier gerechtigd: a) (resterende) producten voor rekening en risico van de afnemer op te slaan; b) de overeenkomst voor wat betreft de niet door de afnemer afgenomen producten te ontbinden, zulks zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de hem verdere toekomende rechten.

4.7.

Onder overmacht wordt in deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden verstaan elke van de wil van de leverancier onafhankelijke omstandigheid- ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien- , die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van de leverancier of diens leveranciers.

5. Eigendomsvoorbehoud

Onverminderd het in artikel 4 leden 2 en 3 gestelde, gaat de eigendom van de producten eerst op de afnemer over wanneer al het door de afnemer aan de leverancier uit hoofde van levering of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan de leverancier is voldaan.

6. Betaling

6.1.

Onverminderd hetgeen in lid 2 vermeld en tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen luiden de betalingscondities van de leverancier: netto bij bestelling.

6.2.

De leverancier is gerechtigd te bepalen dat onder rembours zal worden geleverd. Indien de afnemer na ingebrekestelling in verzuim blijft de producten onder rembours af te nemen, is artikel 4.6. van overeenkomstige toepassing.

6.3.

Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden op de door de leverancier aangegeven c.q. aan te geven wijze.

6.4.

Indien de afnemer niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de leverancier zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen tegen een percentage van 1% per maand of een gedeelte daarvan en tevens alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

6.5.

In geval afnemer op enigerlei wijze tegenover leverancier in gebreke mocht blijven prompt aan zijn verplichtingen te voldoen, bij stakingen van betaling, aanvraag tot surseánce van betaling, faillissement, beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de zaken van de afnemer, wordt al hetgeen door afnemer uit hoofde van enigerlei contract aan leverancier verschuldigd is, dadelijk ten volle opeisbaar.

De leverancier heeft dan het recht nog niet betaalde goederen terug te vorderen en terug te halen, onverminderd zijn rechten uit de wanprestaties van afnemer voortvloeide.

7. Reclames

De afnemer is gehouden de producten onmiddellijk na aankomst op het bedrijf van afnemer of op afgesproken afleverlocatie te keuren. Manco’s of transportschade dienen onmiddellijk aan de vervoerder of uiterlijk binnen 7 dagen aan de leverancier te worden gemeld. Indien de afnemer zich hiervan niet houdt, wordt hij geacht de producten te hebben geaccepteerd.

Een reclame kan nimmer aanleiding zijn, ook niet wanneer deze tijdig is ingediend, tot opschorting van de betalingsverplichting van de afnemer. Producten, welke worden geremplaceerd, worden in rekening gebracht tenzij het gereclameerde product reeds door de leverancier retour ontvangen is.

Retourzending dient binnen 30 dagen na terechte reclame plaats te vinden, waarna tot creditering zal worden overgegaan. Producten worden slechts na voorafgaande toestemming van de leverancier geretourneerd. Slechts indien aan de eisen is voldaan, zal de leverancier de kosten van de retourzending voor zijn rekening nemen.

8. Verzekering

Eventuele verzekering geschiedt steeds voor rekening van de afnemer. Vervolg op pagina 2. Vervolg van de algemene leverings- en betalingsvoorwaarde van Woodshape.nl

9. Garantie

De leverancier garandeert dat geleverde producten doelmatig en op de juiste wijze in verband met haar gebruiksdoel vervaardigd zijn. Producten of onderdelen hiervan, die aanwijsbare fabricagefouten mochten vertonen, worden kosteloos vervangen.

Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van: a) de niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften danwel ander dan het normaal voorziene gebruik. b) normale slijtage. c) montage/installatie of reparatie door derden, waaronder begrepen de afnemer.

De periode waarover de leverancier gehouden is de in dit artikel omschreven garantieverplichtingen na te komen, alsmede de inhoud daarvan, staan vermeld in het door hem of door leverancier bij het product geleverde garantiebewijs.

10. Aansprakelijkheid

10.1.

De aansprakelijkheid van de leverancier is beperkt tot de nakoming van de in artikel 9 van deze voorwaarde omschreven garantieverplichtingen.

10.2.

Behoudens grove schuld aan de zijde van de leverancier en behoudens het bepaalde in lid1 is alle aansprakelijkheid van de leverancier, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten.

10.3.

De afnemer is gehouden de leverancier te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van de leverancier in deze voorwaarden in de verhouding met de afnemer is uitgesloten.

11. Geschillen

11.1.

Op alle door de leverancier gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen is het Nederlands recht van toepassing.

11.2.

Bevoegd tot het kennisnemen van geschillen is de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar het voorgaande evenwel onverminderd het recht van leverancier om de rechter van de woonplaats van de afnemer te adiëren en de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van de Kantonrechter.

Hiermee komen vorige leverings- en betalingsvoorwaarde te vervallen. Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarde zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar en worden geacht onmiddellijk te zijn ingegaan. Leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij K.v.K. te Alkmaar onder nr. D 1750